Digra Photography
  

Rechten en plichten

Artikel 1 - Privacyverklaring

Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt. Noch fotograaf, noch het model, noch de visagiste, noch de ouder(s)/voogd, noch de opdrachtgever zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze fotoshoot in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.

 Artikel 2 - Algemeen

-Er zal door het model en of de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.
-Indien de foto’s mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto’s in een pdf of word bestand aan dat dit ook echt het geval is.
-Middels overleg tussen model / opdrachtgever en fotograaf wordt er een eventuele oplossing besproken.
-Het artistieke en kwalitatieve resultaat van de foto’s wordt uitsluitend bepaald door de fotograaf. Foto's die naar inzicht van de fotograaf niet voor levering in aanmerking komen, worden niet geleverd of aan de klant gepresenteerd.
-De fotograaf maakt zelf een selectie uit alle gemaakte foto’s van de fotosessie / reportage. Deze foto's worden bewerkt en aan de klant geleverd. Het aantal foto's dat kan en zal worden geleverd, is gekoppeld aan het ingekochte pakket. Zie hiervoor tabblad tarieven.  Indien de klant dat wenst, kan achteraf een extra overzicht worden verstrekt van de overige fotobestanden die eventueel leverbaar zijn. Deze kunnen dan worden nabesteld tegen aanvullende betaling. 
-Naar inzicht van de fotograaf of in overleg met de klant, kan ook per direct een totaaloverzicht aan de klant worden gepresenteerd van alle foto's waaruit de klant zelf het aantal foto's kan kiezen om geleverd te krijgen. Het maximale aantal foto's dat kan worden gekozen, is uiteraard gekoppeld aan het ingekochte pakket. Een groter aantal fotobestanden uitkiezen is mogelijk tegen extra vergoeding gekoppeld aan een vast aantal na te bestellen fotobestanden.
-Indien er geen specifieke afspraken voorafgaand aan de fotosessie tussen de klant en de fotograaf worden gemaakt en schriftelijk / via e mail worden overeengekomen en vastgelegd, dan zal de fotograaf volledig naar eigen artistiek inzicht, professionele mening en ervaring, de inhoud van de fotoserie / reportage en dus de op te leveren fotobestanden, zelf bepalen en samenstellen.
-Aan specifieke of bijzondere wensen of ideeën die door de klant na het tot stand komen van de fotosessie en of na het presenteren van de fotobestanden worden geuit, t.a.v. het soort foto's dat is geleverd of de inhoud van een reportage of fotosessie in welke vorm dan ook, kan achteraf niet meer worden voldaan door de fotograaf. De fotograaf kan dus niet achteraf worden verweten dat specifieke wensen en ideeën, van welke aard dan ook t.a.v. de inhoud of bepaalde artistieke eigenschappen dan wel wensen, niet is voldaan of wordt geleverd aan de klant, als dit niet specifiek en schriftelijk voorafgaand aan de fotosessie / reportage is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de fotograaf.  

 

Artikel 3 - Recht van afbeelding

Het model en of de opdrachtgever geeft bij het verstrekken en tot uitvoer laten brengen van de foto opdracht tevens en expliciet toestemming aan de fotograaf om door deze een zelf te bepalen selectie te maken van de opnames, deze op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio en of als voorbeeld te gebruiken in (online) advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders, door anderen, op het net worden geplaatst. Fotograaf kan en mag foto's op internet plaatsen van alle uitgevoerde opdrachten. Voor de 18+ shoots geldt dat slechts die foto's naakt en of boudoir waarbij specifiek de genitaliën duidelijk zichtbaar, uitgesloten zijn van enigerlei vorm van social media. Behalve als het model hier expliciet, via (digitaal) schrift toestemming voor geeft, kunnen foto's waarbij genitaliën zichtbaar zijn, worden geplaatst op het internet . Naaktfoto's waarbij blote billen of borsten zichtbaar zijn, mogen door de fotograaf ter promotie van zijn werk worden geplaatst op het internet. De foto's uit een 18+ photoshoot mogen dus gebruikt worden voor publicatie op de website of fora van de fotograaf, tenzij uiteraard schriftelijk voorafgaand aan de photoshoot anders is overeengekomen. Indien het dus gewenst is om van voornoemde door opdrachtgever of opdrachtnemer af te wijken, dan worden deze afspraken voorafgaand aan de photoshoot, via schrift (digitaal) en wederzijds bevestigd akkoord bevonden. Indien de foto opdracht wordt en is uitgevoerd,  dan mag worden verondersteld dat de klant nota heeft genomen van alle rechten en plichten en derhalve vooraf akkoord is gegaan met de afspraken / voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Auteursrecht

Het model en of de opdrachtgever bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Het model en of de opdrachtgever, het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie mits vermelding ©Digra Photography. Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s. Het model en eventueel het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegelaten. Het model en of de opdrachtgever hebben geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

 Artikel 5 - Publicatierecht

-Zowel de fotograaf, visagiste als het model hebben het recht de foto’s te publiceren voor promotionele doeleinden met vermelding van het model, visagiste en fotograaf, wel bekend als: ©Digra Photography. Het is voor alle partijen verboden de foto’s commercieel met als doel financieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Het is de fotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers, enz. Het is niet toegestaan dat het model, de opdrachtgever en/of fotograaf de gemaakte foto’s plaatst op websites met pornografische of onwettelijke inhoud. Indien het gewenst is om van voornoemde door opdrachtgever of opdrachtnemer af te wijken, dan worden deze afspraken voorafgaand aan de gedeeltelijk of gehele betaling van de opdracht, via schrift (digitaal) en wederzijds bevestigd akkoord bevonden.

 

Artikel 6 - Wijzigen van afspraken

In de offertes en facturen die uitgebracht worden door de fotograaf wordt verwezen naar deze artikelen (rechten en plichten). Bij acceptatie van een offerte, het verstrekken van een opdracht, het inplannen van een fotosessie of het gedeeltelijk of geheel betalen van de factuur voor de opdracht door de klant of opdrachtgever aan Digra Photography, accepteert deze tevens voor akkoord en overeengekomen het gestelde in deze artikelen. Andere afspraken kunnen worden gemaakt die afwijken van voornoemde artikelen. Deze dienen dan voorafgaand aan de gedeeltelijke of gehele betaling van de opdracht te worden vastgelegd en wederzijds te zijn overgekomen / geaccordeerd en te allen tijde voor het uitvoeren van de fotosessie.  
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram