Digra Photography
  


Standaard betaalafspraak voor bruiloft

Een bruiloft is een kostbare aangelegenheid. U gaat de nodige kosten maken om een onvergetelijk moment fotografisch te vereeuwigen . Digra Photography wil u daarin zoveel mogelijk ondersteunen. Dit is de reden waarom wij u in de gelegenheid stellen om de kosten gespreid aan ons te betalen.

De algemene betaalafspraak is dat de kosten van de fotoshoot uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft volledig aan Digra Photography is betaald. De algemene standaard betaalafspraak die wij met elkaar maken is als volgt:

1.      10% van het factuurbedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan ons overgemaakt.

2.      40% wordt uiterlijk 3 maanden voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt

3.      50% wordt uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt.

Restitutie en annuleringskosten

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen  180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90  en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen  60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

Particuliere betaalregeling voor bruiloft reportages

Indien u gespreid wil betalen, dan betaalt u binnen 30 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst 10 % van de factuur. Het resterende gedeelte van de factuur kunt u vervolgens delen door het aantal maanden dat het nog duurt tot aan de bruiloft. Dat termijnbedrag maakt u vervolgens maandelijks aan Digra Photography over.

Voorbeeld in geval van gespreid betalen bij een bruiloft:

  • U kiest pakket 10 uur, factuur bedrag 1648 euro, geen reiskosten i.v.m. minder dan 1 uur reistijd enkel reis.
  • Eind januari ondertekenen wij de inhuurovereenkomst
  • In december  is de bruiloft
  • Voor eind februari betaalt u 10% van de factuur, zijnde 164 euro
  • Er resteert 1484 euro te betalen evenredig verspreid over 9 maanden tijd tot en met november.

 

 

Restitutie en annuleringskosten bruiloftreportage

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen 180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90 en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen 60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

 

Betaalafspraken voor alle overige particuliere of zakelijke fotografie opdrachten
(portretten, groepen, naakt en sensueel, modellen, zwangerschap, newborn en loveshoots, feesten en partijen, interieur / gebouwen en evenementen). 

1.      U kunt er voor kiezen om de gehele factuur in 1 keer te betalen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur als de geplande fotoshoot langer dan 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt. U kunt ook 50% aanbetalen en het restant uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de geplande datum van de fotoshoot.

2.      Indien de fotoshoot korter dan 2 maanden tot maximaal 1 maand voorafgaand aan de geplande datum gaat plaatsvinden, na ontvangst van de factuur, dan dient 50% van de factuur te worden binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. De resterende 50% dient vervolgens uiterlijk 1 maand voorgaand aan de fotoshoot te worden voldaan.

3.      Indien de fotoshoot binnen 1 maand na ontvangst van de factuur plaatsvindt, dan vindt 100% betaling van de factuur plaats binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur dient te zijn voldaan door de klant / opdrachtgever voordat de fotosessie / de opdracht wordt uitgevoerd. De opdracht staat pas formeel vast als het volledige bedrag van de opdracht is ontvangen. Digra Photography is gerechtigd om andere opdrachten aan te nemen zolang het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de factuur nog niet door de klant is betaald na het verstrijken van de termijn van 5 dagen, na ontvangst de factuur.
Indien de betaling niet is ontvangen binnen de uiterlijk betalingstermijn van 5 dagen, dan kan / zal Digraphotography de klant uit coulance alsnog eenmalig de betaling verzoeken te voldoen binnen 2 dagen. Digraphotography behoudt zich na het verstrijken van de 5 daagse termijn, het recht voor om andere opdrachten aan te nemen zolang de betaling niet volledig is voldaan.

Digra Photography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het aannemen van andere opdrachten na het verstrijken van de betalingstermijn die niet door de potentiële klant is nagekomen. Indien een andere opdracht wordt aangenomen, zal Digra Photography de opdracht die niet (volledig) is betaald binnen de overeengekomen maximale / uiterlijke 5 daagse termijn, via de mail terstond annuleren zodra een andere opdracht wordt aangenomen. Restitutie van een eventueel reeds ontvangen aanbetaling of volledige betaling die na aanvaarding van een andere opdracht wordt ontvangen, vindt uiterlijk binnen 30 dagen plaats na melding van de annulering door de fotograaf

Annulering van de opdracht door de opdrachtgever:

1.      Indien u als "model" of als "opdrachtgever" om wat voor reden dan ook, tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot de opdracht annuleert, dan wordt 50 % van de originele factuur als zijnde annuleringskosten / inkomstenderving in rekening gebracht. Indien u als "model" of als "opdrachtgever" om wat voor reden dan ook, binnen 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot de opdracht annuleert, dan wordt 100% van de originele factuur in rekening gebracht als zijnde kosten / inkomstenderving. Indien de opdracht binnen bovengenoemde termijnen wordt verschoven naar een andere datum, dan zullen dezelfde kosten in rekening worden gebracht i.v.m. inkomstenderving.

2.     Eventueel resterende ontvangen gelden / aanbetalingen, na verrekening van de annuleringskosten, worden na verrekening van de annuleringskosten binnen 30 dagen aan u gerestitueerd.

Annulering van de opdracht door de fotograaf
Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht annuleert, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd binnen 30 dagen nadat de annulering heeft plaatsgevonden. 

Algemeen / overig:
1) In alle gevallen geldt dat wanneer een opdrachtgever op basis van een e-mail, een offerte, een specifieke overeenkomst of na ontvangst van een factuur een aanbetaling of een volledige betaling verricht voor een fotoshoot, zich daarmee conformeert aan de op deze website gestelde leveringsafspraken, rechten en plichten alsmede de betalings- en annuleringsafspraken. 

2) In alle gevallen en situaties geldt dat leveringen van (digitale) fotobestanden van alle soorten opdrachten aan opdrachtgevers pas kunnen worden geleverd, nadat de volledige factuur van de opdracht door opdrachtgever is voldaan. Deze situatie kan ontstaan als de betaling nog niet volledig heeft plaatsgevonden en de fotograaf er voor kiest om de fotoshoot wel te gaan uitvoeren. De volledige betaling dient in dit geval binnen 5 dagen na de fotoshoot door de opdrachtgever volledig te zijn betaald.
Indien de betaling door de opdrachtgeer niet wordt uitgevoerd binnen 5 dagen na de fotoshoot, dan vindt er geen levering van de fotobestanden plaats totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever heeft dan geen recht op de fotobestanden en kan geen aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling. Digraphotography heeft in dit geval een vordering op de klant i.v.m. het niet nakomen van de betalingsverplicht.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram